Публічний договір оферти

Публічний договір (договір публічної оферти) про надання інформаційно-консультаційних послуг

м. Івано-Франківськ

Фізична особа-підприємець Бойко Василь Миколайович, що використовує комерційне найменування «BV Consult» та зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в установленому чинним законодавством порядку, діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  № 26350000000002343 від 17.07.2020 р., РНОКПП 1570616354 (надалі — Виконавець), з однієї Сторони, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі — Замовник), з іншої Сторони, далі разом — Сторони, а кожна окремо — Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг при замовленні та оплаті Послуг Виконавця. Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1.  Загальні положення

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

  • факт реєстрації Замовника  на веб-сайті Виконавця https://consultbv.com;
  • оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених в цьому Договорі.

1.4. Будь-яка з вказаних у п. 1.3. дій, яка виконана Замовником, свідчить про те,  що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

1.5. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2.  Терміни і визначення

2.1. «Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://consultbv.com

2.2. Веб-сайт https://consultbv.com — сайт Виконавця, а саме сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям consultbv.com

2.3. Сервіси сайту — функціональні можливості сайту для використання Замовниками.

2.4. «Акцепт» — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.5. «Послуги» — Послуга або декілька інформаційно-консультаційних послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://consultbv.com

2.6.  «Замовник» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://consultbv.com та акцептувала даний Договір.

2.7. «Виконавець» — суб’єкт господарювання, фізична особа-підприємець, що надає інформаційноконсультаційні послуги та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

2.8. «Замовлення» — авторизація Замовника на Веб-сайті Виконавця з можливістю доступу в особистий кабінет.

2.9. «Особистий кабінет» — це особливий розділ сайту, який дозволяє Замовнику отримати доступ до даних про стан, інформацію, деталі замовлення.

3.  Предмет Договору

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги (а саме — консультації щодо еміграції в Італію, переклад та легалізація документів, послуги з працевлаштування в Італії, консультації з ведення бізнесу в Італії, оформлення нерухомості в Італії та інші послуги, які розміщені на Веб-сайті https://consultbv.com, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення даного виду діяльності, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4.  Права та обов’язки виконавця

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Виконувати умови даного Договору.

4.1.2. Надати Замовнику Послуги належної якості; об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://consultbv.com

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору.

4.2.2. Має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань по наданню Послуг за Договором.

4.2.3. Внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд.

4.2.4.Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5.  Права та обов’язки замовника

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. Своєчасно оплатити за послуги на умовах цього Договору.

5.1.2. Ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://consultbv.com

5.2.2. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

5.2.3. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6.  Порядок оформлення замовлення

6.1. Замовник авторизується на Веб-сайті https://consultbv.com в особистому кабінеті шляхом заповнення реєстраційної форми з обов’язковим зазначенням: прізвища, ім’я, по батькові, email, номера телефону.

6.2. Замовник оформляє Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://consultbv.com за допомогою функції «Купити».

6.3. Після оформлення Замовлення Виконавець виставлення рахунок Замовнику.

7.  Ціна договору і порядок оплати

7.1. Вартість Послуг визначається Виконавцем у день отримання Замовлення і вказується в рахунку, який Виконавець виставляє Замовнику.

7.2. Загальна сума Договору визначається як загальна вартість фактично наданих послуг Замовнику відповідно до виставленого рахунку.

7.3. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України — гривні.

7.4. Оплата послуг здійснюється Замовником шляхом повної передоплати на Веб-сайті https://consultbv.com за допомогою спеціальної форми «Оплата за послуги» або на розрахунковий рахунок Виконавця, або за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Вебсайті Виконавця.

7.5. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

7.6. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту виставлення відповідного рахунку Виконавцем.

7.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором.

8.  Порядок отримання послуг

8.1 Умови надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту https://consultbv.com даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору «Реквізити Виконавця» або направивши лист на електронну адресу bvconsult8@gmail.com.

8.2. Послуги надаються за допомогою засобів телекомунікаційного, відео звя’зку, електронного зв’язку (в тому числі через мережу Інтернет) з наданням доступу Замовнику до онлайн трансляцій та вебінарів.

8.3. Послуги також включають надання текстової інформації, яка розміщена у статтях, текстах, презентаціях) шляхом отримання Замовником доступу до контенту, з правом завантаження файлів або надіслання вищевказаної інформації на електронну адресу Замовника.

8.4. Результатом інформаційно-консультативних послуг є інформаційні матеріали, які зазначені в п.8.3. Договору.

9.  Відповідальність сторін та вирішення спорів

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником, якщо Замовник: не скористався послугами Виконавця у терміни, які повідомив Виконавець на відповідній сторінці Веб-сайту https://consultbv.com та/або електронною поштою та/або іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

9.5. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником забудь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: неможливості використання Послуги, ресурсів сайту та/або окремих сервісів Виконавця; дії будь-якої третьої особи під час одержання Послуги.

9.6. Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником, за результати використання інформаційних матеріалів останнім.

10.  Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3 Сторона, для якої виконання обов’язків стало неможливим внаслідок дії форс-мажорних обставин зобов’язана у 5-денний термін повідомити письмово про це іншу Сторону. Настання форсмажорних обставин підтверджується відповідними документами, які видані Торгово-промисловою палатою.

10.4. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11.  Інші умови договору

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

11.3. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

11.4. Власним акцептування Договору Замовник, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, володільцем якої є Виконавець, з метою обробки персональних даних, зазначеної у цьому пункті, а також про свої права, зазначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання Послуг, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Виконавця. Для цілей, передбачених цим пунктом, Замовнику мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Замовника, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в Замовлені та/або анкеті телефонний номер.

11.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

11.6. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

11.7. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.8. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.9. Якщо рахунок на оплату не оплачений Замовником протягом 5 робочих днів в повному обсязі, Договір може бути розірваним Виконавцем в односторонньому порядку, без повідомлення про таке розірвання Замовника.

11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору.

11.11. Виконавець залишає за собою право внести зміни та/або доповнити умови цього публічного Договору включаючи умови надання та отримання Послуг за даним Договором в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцем змін умов цього публічного Договору, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту цього публічного Договору в мережі інтернет за зазначеною адресою https://consultbv.com, якщо інший строк набуття чинності змін не визначено додатково під час такого розміщення. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору, включаючи умови надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

12. Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Бойко Василь Миколайович

Виписки з ЄДР 26350000000002343 від 17.07.2020 р.,

РНОКПП 1570616354

Україна, 48343, Тернопільська обл., Монастириський р-н, село Лядське, вул. Зарічна, будинок 85

Рахунок UA703366770000026000052552648

Ми використовуємо файли Cookie, щоб зробити наш веб-сайт максимально зручним для Вас. Натиснувши «Прийняти», Ви дозволяєте використовувати файли Cookie на нашому веб-сайті.

Читати далі